Klub Zawodowców

Klub Zawodowców

KLUB ZAWODOWCÓW-DORADZTWO ZAWODOWE

OPIEKUN MGR MARTA CEBULA

Klub zawodowców ma na celu:

Przygotowanie wychowanków do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów, informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

 

Spotkania klubu  pozwolą uzupełnić  zasób wiadomości wychowanków  w zakresie doskonalenia

i rozwoju zawodowego, poznawania różnych zawodów, sposobów ich osiągnięcia,  metod szukania pracy, mobilności zawodowej, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi , nawiązywania dobrych relacji zawodowych, komunikatywności, zadbanie o dobry wypoczynek i rozwój zainteresowań .

 

Młodzież będzie miała możliwość  uczestnictwa w spotkaniach grupowych i indywidualnych, spotkaniach  z ciekawymi ludźmi, wyjściach  poza teren bursy.

Pokazy multimedialne, zgromadzone czasopisma, ciekawe filmy, programy edukacyjne pozwolą  na zwiększenie liczebności osób aktywnych w ramach tematyki dotyczącej zawodoznawstwa.

 

Klub Zawodowców zakłada, następujące efekty:

Postrzeganie rzeczywistości zawodowej przez wychowanków jako proces który polega

na nieustającej pracy nad sobą oraz konieczność ciągłego dokształcania się.

Wzrost wiedzy oraz zawodowych kompetencji interpersonalnych.

Do Klubu Zawodowców mogą dołączyć :  wychowankowie bursy a w szczególności chętne osoby.

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.